Duplicate content (Nội dung trùng lặp) là gì?

Khi bạn làm SEO cho trang web của mình , bạn cố gắn làm cho trang web của mình phong phú hơn , nhiều sản phẩm hơn bằng cách...

Duplicate content (Nội dung trùng lặp) là gì?

Lỗi Duplicate content là lỗi xuất hiện khi khi có nhiều trang web có nội dung giống nhau xuất hiện trên internet có thể trên nhiều trang web giống nhau hoặc ngay trên trang web của bạn , đặt biệt đối với các trang web thương mại điện tử hay có nội dung giống nhau  , điều đó gây khó khăn cho các công cụ tìm kiếm có thể quyết định bài viết nào là phù họp với một truy vấn tìm kiếm, Công cụ tìm kiếm sẽ không chọn cả 2 bản để hiện thị mà chỉ chọn bản gốc . là bản được index sớm nhất .

Ảnh hưởng của Duplicate content tới công cụ tìm kiếm :

1/ Công cụ tìm kiếm không thể phâm biệt được phiên bản nào trên trang web của bạn là bản chính để hiển thị khi có truy vấn và sẽ loại trừ hết 2 kết quả đó.

 

 

2/ Công cụ tìm kiếm không thể xác định được số liệu liên kết cho trang web của bạn (lượng backlink , uy tín…  trỏ về trang web của bạn).

 

3/ Công cụ tìm kiếm không thể xác định được phiên bản nào là gốc để xếp hạng kết quả truy vấn .

 

Khi lỗi Duplicate content trang web sẽ bị phạt về xếp hạn kết quả tìm kiếm , và uy tín của trang web.

 

Vì sao có lỗi Duplicate Content?

1/ Các thông số trên URL:

Khi cùng một trang bạn có những thông số khác nhau nhưng cùng hiển thị một nội dung

Ví dụ :

http://thietkewebtns.com/thiet-ke-web/?color=gree

http://thietkewebtns.com/thiet-ke-web/? color=red

2/ Viết lại URL

Khi URL của bạn là :

http://thietkewebtns.com/kien-thuc-seo/10-nguyen-tac-co-ban-khi-viet-noi-dung-cho-website.html

Bạn viết lại là :

http://thietkewebtns.com/10-nguyen-tac-co-ban-khi-viet-noi-dung-cho-website.html.

2 bài viết cùng hiển thị một page trên trang web của bạn

3/ Lưu bài viết dưới dạng id

Ví dụ : http://thietkewebtns.com/thiet-ke-web/?id=1

            http://thietkewebtns.com/thiet-ke-web/?id=1

4/ Copy nội dung từ những trang web khác mà không có chỉnh sửa